Tel: 99/334-054 vagy 30/300-3345
 
Ügyfélfogadás: előzetes telefonos vagy emailes egyeztetés alapján.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme a Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének („GDPR”) és az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, bank). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 
Az Ön rendelés során hozzánk eljutott személyes adatait (név, cím, email cím és telefonszám) a megrendelés teljesítését követően három évig tároljuk, de azokat semmiféle marketing vagy egyéb célokra nem használjuk fel.

Az adatkezelés alapelvei 2018. 05. 25-től

Tisztességesség, jogszerűség, átláthatóság
Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

Célhoz kötöttség
Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az alább megnevezett célok elérése érdekében gyűjti, kezeli és használja fel.

Adattakarékosság
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri a Megrendelőtől, amelyek az adatkezelés célját tekintve relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amelyek nélkül a szolgáltatását nem tudná nyújtani.

Korlátozott tárolhatóság
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely a Megrendelő azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a tárolt adatok biztonságos kezelését.

Könyvek postázásával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: a Megrendelő hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
A Megrendelő a Honlapon történő könyvrendeléskor az adatlap kitöltésével igazolja, hogy ismeri Adatkezelési nyilatkozatunkat, és adja meg hozzájárulását adatainak begyűjtésére, kezelésére és tárolására.
Érintett kategóriák: Honlapon történő könyvrendelés
Kezelt adatok: postázási név, cím, telefonszám, email cím
Ki férhet hozzá az adatokhoz: vezetőség
Adatkezelés időtartama: a rendelt könyv(ek) postázását követő 3 év
Az adatszolgáltatás indoka: az adatok nélkül nem tudjuk a könyveket a megrendelőhöz eljuttatni
Az adatok tárolásának indoka: a megrendelést érintő kérdések megválaszolása, reklamációk, visszárus termékek kezelése
Adattovábbítás: A postázás során a Megrendelő neve és címe továbbításra kerül a kézbesítést lebonyolító Magyar Postához.

Számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása
Adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. § (2) bekezdése
Érintettek: Megrendelők
Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, fizetési mód, dátum
Ki férhet hozzá az adatokhoz: vezetőség
Adatkezelés időtartama: a Számviteli törvény 169§ (2) bekezdésének megfelelően 8 év
Az adatszolgáltatás indoka: a Megrendelő csak így kaphat számlát
Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelőhöz. A honlapon történő bankkártyás fizetés esetén a tranzakció azonosítója, összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül a K&H Bankhoz.

Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés célja: a szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogások kezelése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (3)-(7).
Érintettek kategóriái: panaszt előterjesztő Megrendelő
Kezelt adatok köre: panasz azonosítószáma, Megrendelő neve, lakcíme, panaszbejelentés, helye és ideje, módja, a panasz leírása, jegyzőkönyv felvétele
Ki férhet hozzá az adatokhoz: vezetőség
Adatkezelés időtartama: 5 év
Az adatszolgáltatás indoka: a Megrendelő így tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 A Megrendelő jogai

Hozzáférési jog: a Megrendelő jogosult arra, hogy személyes adatainak  kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
 
Helyesbítéshez való jog: a Megrendelő kérheti személyes
adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben az Adatkezelő a Megrendelő kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a Megrendelővel.

Törléshez való jog: az Adatkezelő törli a Megrendelő adatait, ha az adatkezelés jogellenes; a Megrendelő visszavonja az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását; a Megrendelő adatai hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt; azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Megrendelő kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Megrendelő vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és a Megrendelő ellenzi azok törlését; 
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Megrendelő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez; a Megrendelő tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Megrendelő jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog: A Megrendelő jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetve az Adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adtkezelés a Megrendelő hozzájárulásán alapul.

Tiltakozáshoz való jog: A Megrendelő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén). Amennyiben az Adatkezelő a Megrendelő tiltakozását jogosnak találja, a személyes adatokat haladéktalanul törli.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetén a Megrendelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

A Megrendelő által az Adatkezelő részére küldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

A Megrendelő a jelen Nyilatkozatban megjelölt kérelmeket, valamint az adakezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni: info@padlaskiado.hu; Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt., 9400 Sopron, Patak u. 16.
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja és legkésőbb 25 napon belül teljesíti, vagy amennyiben a kérelmet nem találja megalapozottnak, indoklás mellett elutasítja azt, és az elutasítást, annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a Megrendelővel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld a Megrendelőnek.


Bankkártyás fizetés

​A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "bankkártyás fizetés" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron,
V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.